นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตั้งแต่พนักงาน นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้เห็นควรให้มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้น โดยครอบคลุมเนื้อหาหลักการสำคัญตั้งแต่โครงสร้าง บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท จนถึงหลักการในการบริหารงานของผู้บริหารอย่างโปร่งใส ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารองค์กรทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการดำเนินงานใดๆ ของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความเป็นธรรม และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

เพื่อให้บริษัทฯ มีความน่าเชื่อถือสำหรับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย และเพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน ตรงตามความมุ่งหวังของทั้งภาคธุรกิจ นักลงทุน ตลอดจน ตลาดทุนและสังคมโดยรวม ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้เห็นควรให้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจและการบริหารองค์กรเพื่อสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน

นโยบาย

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
นโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
นโยบายการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
นโยบายบริหารความเสี่ยง
นโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน
นโยบายสิ่งแวดล้อม
นโยบายสิทธิมนุษยชน
นโยบายการจ่ายปันผล
นโยบายการลงทุนและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
นโยบายการสืบทอดตำแหน่ง
นโยบายค่าตอบแทนกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นโยบายพัฒนาบุคลากร
นโยบายด้านภาษี
นโยบายปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศและไซเบอร์
นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน