ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 07 มีนาคม 2567 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 14 มีนาคม 2566
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free Float)

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ณ วันที่ 07 มีนาคม 2567 ประเภท : XM
รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. น.ส. มัณฑนา อัศวเมธา 46,860,000 14.20
2. นายสง่า บุญสงเคราะห์ 31,680,000 9.60
3. นายสมชาย บุญสงเคราะห์ 31,680,000 9.60
4. นายณพล บุญสงเคราะห์ 30,360,000 9.20
5. นายอชิระ บุญสงเคราะห์ 25,080,000 7.60
6. น.ส. ณัฐา บุญสงเคราะห์ 25,080,000 7.60
7. น.ส. พลอยนภัส บุญสงเคราะห์ 15,312,000 4.64
8. น.ส. นิชาภา บุญสงเคราะห์ 14,784,000 4.48
9. น.ส. บุณยวีร์ บุญสงเคราะห์ 14,784,000 4.48
10. น.ส. จารุวรรณ ก่อเกียรติวนิช 11,880,000 3.60
11. STATE STREET EUROPE LIMITED 6,232,700 1.89
12. นายคเชนทร์ เบญจกุล 5,749,530 1.74
13. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 5,324,230 1.61
14. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 3,572,609 1.08
15. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB LUXEMBOURG 2,466,923 0.75
16. นายสถาพร งามเรืองพงศ์ 2,209,200 0.67
17. กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 1,881,250 0.57
18. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 1,859,110 0.56
19. UBS AG SINGAPORE BRANCH 1,760,000 0.53
20. กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ 1,651,550 0.50
อื่นๆ 49,792,852 15.10
รวม 329,999,954 100.00