บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า

ร้อยละ
40
ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลอาจน้อยกว่าอัตราข้างต้น โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ กระแสเงินสด เงินทุนหมุนเวียน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจ ภาระหนี้สิน เงื่อนไข และข้อจำกัดตามที่กำหนดในสัญญากู้ยืมเงิน และความเหมาะสมอื่นๆ โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาอย่างระมัดระวัง

วันที่คณะกรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภท เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) รอบผลประกอบการ
22 ก.พ. 2567 2 พ.ค. 2567 24 พ.ค. 2567 เงินสด 0.6 1 ม.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566
27 กพ. 2566 2 พ.ค. 2566 23 พ.ค. 2566 หุ้นสามัญ 10:1 1 ต.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565
      เงินสด 0.1 1 ต.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565