ดร. วรภัทร โตธนะเกษม

ดร. วรภัทร โตธนะเกษม

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาย สุภัทรกุล

รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาย สุภัทรกุล

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
รองศาสตราจารย์ ดร. วรรณี เตโชโยธิน

รองศาสตราจารย์ ดร. วรรณี เตโชโยธิน

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง
นางสาววาสนา เธียรศิริศักดิ์

นางสาววาสนา เธียรศิริศักดิ์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายสง่า บุญสงเคราะห์

นายสง่า บุญสงเคราะห์

กรรมการ / รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นางสาวมัณฑนา อัศวเมธา

นางสาวมัณฑนา อัศวเมธา

กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นางสาวณัฐา บุญสงเคราะห์

นางสาวณัฐา บุญสงเคราะห์

กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานจัดหาและกระจายสินค้า
นายอชิระ บุญสงเคราะห์

นายอชิระ บุญสงเคราะห์

กรรมการ / กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายจัดหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์
นางสาวศุภรดา โรจน์วัฒนะ

นางสาวศุภรดา โรจน์วัฒนะ

กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน
นายสมชาย บุญสงเคราะห์

นายสมชาย บุญสงเคราะห์

กรรมการ / กรรมการบริหาร