การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
รายงานการประชุม
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
ประกาศ เรื่อง การจ่ายปันผล ประจำปี 2566
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และเอกสารแนบ (ฉบับเต็ม)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 นิยามกรรมการอิสระ
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 แบบหนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. "สามารถขอเอกสารได้ที่ Email : comsec@moshimoshi.co.th"
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 คำชี้แจงเรื่องเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 วิธีปฎิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11 คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
หลักเกณฑ์การพิจารณาเสนอวาระ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
หลักเกณฑ์การพิจารณาเสนอวาระ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ