นโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน

บริษัทฯ เห็นความสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืนเพื่อให้ธุรกิจของบริษัทฯ เติบโตอย่างมั่นคง บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Environmental Social and Governance) ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทุกขั้นตอนและถ่ายทอดสู่สายงานระดับปฏิบัติการต่างๆ และได้จัดทำนโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน ในด้านต่างๆ ดังนี้

นโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน

การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญกับการดำเนินงานทุกขั้นตอน ดังนี้
01
รณรงค์การใช้พลังงานอย่างประหยัด และอย่างมีประสิทธิภาพ
02
ลดก๊าซที่ก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจก (Greenhouse Gas) ด้วยการตรวจสอบยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งสินค้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเพื่อป้องกันการเผาไหม้เชื้อเพลิงไม่สมบูรณ์ และการปิดไฟฟ้าในช่วงพักเที่ยงและตั้งเวลาปิดเครื่องปรับอากาศนอกเวลางานของสำนักงานใหญ่และศูนย์กระจายสินค้า
03
ลดการใช้วัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน ด้วยการนำกลับไปใช้ซ้ำหรือรีไซเคิล
04
ใช้บรรจุภัณฑ์ที่ทนทานแทนบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วทิ้ง เพื่อประหยัดทรัพยากร และลดปริมาณขยะ
05
กำจัดของเหลือหรือขยะ และขยะอันตรายอย่างถูกวิธี เพื่อลดการสร้างมลพิษ
06
ให้ความรู้แก่พนักงานและลูกจ้าง ในการใช้ไฟฟ้าและน้ำอย่างรู้คุณค่า และส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ

การพัฒนาด้านสังคม

บริษัทฯ มุ่งมั่นสร้างความมั่นคงให้แก่สังคมและชุมชน พัฒนาทักษะ ศักยภาพของพนักงานเพื่อสร้างคนที่มีคุณภาพสู่สังคม และสร้างงาน สร้างอาชีพ กระจายรายได้สู่ชุมชนเพื่อสร้างสังคมแห่งความยั่งยืน ดังนี้
01
สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม ส่งเสริมการจ้างแรงงานในท้องถิ่น ผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ ไม่เลือกปฏิบัติ แม้ว่าจะมีความแตกต่างของเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา ความเชื่อ หรือเรื่องอื่นใด
02
จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรในองค์กร โดยมีการจัดการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมความสามารถและยกระดับการทำงานของพนักงาน เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขี้น และสร้างแรงจูงใจให้พนักงานอยู่กับบริษัทเพื่อร่วมพัฒนาองค์กร
03
จัดให้พนักงานได้รับสวัสดิการ ความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน เพื่อสร้างความพึงพอใจในการทำงานให้แก่พนักงาน
04
กำหนดให้มีการจ้างผู้ผลิตสินค้าที่มีแนวทางสนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมเป็นธรรมที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ
05
ร่วมกับชุมชน โรงเรียน หรือหน่วยงานราชการในกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม และทำให้สภาพแวดล้อมของชุมชนน่าอยู่มากขึ้น

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการธุรกิจโดยดำเนินตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อพัฒนาบริษัทและขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดย
01
กำหนดให้มีการจัดทำและดำเนินการตามนโยบายที่สำคัญๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อกิจการและผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียผ่านนโยบายต่างๆ ที่สำคัญ เช่น นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
02
ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
03
กำหนดให้มีการประเมินและตอบสนองความเสี่ยงเพื่อป้องกันผลกระทบต่อความยั่งยืนของบริษัท ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กิจกรรมเพื่อสังคม