รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาย สุภัทรกุล

รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาย สุภัทรกุล

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
รองศาสตราจารย์ ดร. วรรณี เตโชโยธิน

รองศาสตราจารย์ ดร. วรรณี เตโชโยธิน

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง
นางสาววาสนา เธียรศิริศักดิ์

นางสาววาสนา เธียรศิริศักดิ์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน