วิสัยทัศน์

มอบความสุขด้วยการสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีดีไซน์เป็นเลิศ

พันธกิจ

นำเสนอสินค้าไลฟ์สไตล์ที่มีคุณภาพในราคาย่อมเยาแก่ผู้บริโภค โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์, การทำงานแบบใช้ข้อมูลเป็นหลักสำคัญ และสร้างสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับพันธมิตร

ค่านิยมองค์กร

M
Modern ทันสมัย
มุ่งมั่นพัฒนาองค์กร พร้อมรับการ เปลี่ยนแปลงและ ปรับตัวเพื่อให้เป็น องค์การสมัยใหม่ ทันต่อยุคสมัยในปัจจุบัน
O
Ownership ความเป็นเจ้าของร่วมกัน
มุ่งปฏิบัติงาน ด้วยความรู้สึก เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร รับผิดชอบต่อหน้าที่ เพื่อผลักดันองค์กร ไปให้ถึงจุดหมาย
S
Sustainable living วิถีชีวิตแบบที่ยั่งยืน
ลดการสร้างขยะและการทำให้เกิดของเสีย ให้ความสำคัญในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานและที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ
H
Happiness ความสุข
มีความคิดเชิงบวก สร้างความสุข ในการปฏิบัติงาน รักษาสมดุลการงาน และการใช้ชีวิตที่ดี
I
Idea ความคิดริเริ่ม
มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติงาน