บริษัทฯ มีนโยบายคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่ปฏิบัติตามกฏหมาย กฏระเบียบข้อบังคับบริษัทและบริษัทย่อย แนวทาปฏิบัติ นโยบายและหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทจึงกำหนดขั้นตอน ช่องทางการร้องเรียนและมาตรากาารในการคุ้มครองผู้ร้องเร่ียน หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิด

นโยบายแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิด

แบบฟอร์มแจ้งเบาะแสการทุจริต

สามารถแนบไฟล์ขนาดสูงสุด : 4MB ,เป็นไฟล์ .doc, docx และ .pdf เท่านั้น