นางสาววาสนา เธียรศิริศักดิ์

นางสาววาสนา เธียรศิริศักดิ์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
รองศาสตราจารย์ ดร. วรรณี เตโชโยธิน

รองศาสตราจารย์ ดร. วรรณี เตโชโยธิน

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายสง่า บุญสงเคราะห์

นายสง่า บุญสงเคราะห์

กรรมการ / รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ