(หน่วย: ล้านบาท)

2563 2564 2565 2566
รวมสินทรัพย์ 2,033.67 1,992.91 2,801.45 3,643.02
รวมหนี้สิน 1,211.42 1,039.39 1,191.03 1,661.10
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 822.25 953.51 1,610.42 1,981.92
รายได้จากการขาย 1,362.76 1,255.75 1,890.37 2,529.51
รายได้รวม 1,368.39 1,263.84 1,895.89 2,453.25
กำไรสุทธิสำหรับปี 101.13 131.27 253.17 401.51
EBIT 152.04 192.12 348.56 563.22
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 635.04 583.41 1.05 1.22
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) (ร้อยละ) 6.70 6.52 10.56 12.46
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) (ร้อยละ) 13.78 14.78 19.75 22.35