(หน่วย: ล้านบาท)

2564 2565 2566 3M2567
รวมสินทรัพย์ 1,992.91 2,801.45 3,643.02 3,757.24
รวมหนี้สิน 1,039.39 1,191.03 1,661.10 1,634.30
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 953.51 1,610.42 1,981.92 2,123.00
รายได้จากการขาย 1,255.75 1,890.37 2,529.51 691.80
รายได้รวม 1,263.84 1,895.89 2,453.25 695.75
กำไรสุทธิสำหรับปี 131.27 253.17 401.51 125.38
EBIT 192.12 348.56 563.22 172.43
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 583.41 1.05 1.22 0.38
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) (ร้อยละ) 6.52 10.56 12.46 12.05
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) (ร้อยละ) 14.78 19.75 22.35 21.69