นายสง่า บุญสงเคราะห์

นายสง่า บุญสงเคราะห์

กรรมการ / รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ
นายสมชาย บุญสงเคราะห์

นายสมชาย บุญสงเคราะห์

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ
นางสาวมัณฑนา อัศวเมธา

นางสาวมัณฑนา อัศวเมธา

กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ
นางสาวศุภรดา โรจน์วัฒนะ

นางสาวศุภรดา โรจน์วัฒนะ

กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน / กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
นางสาวณัฐา บุญสงเคราะห์

นางสาวณัฐา บุญสงเคราะห์

กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานจัดหาและกระจายสินค้า / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ
นางสาวนภสร คชสาร

นางสาวนภสร คชสาร

กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายคลังสินค้าและโลจิสติกส์
นายอชิระ บุญสงเคราะห์

นายอชิระ บุญสงเคราะห์

กรรมการ / กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายจัดหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ
นางสาว บุญยวีร์ บุญสงเคราะห์

นางสาว บุญยวีร์ บุญสงเคราะห์

กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์ธุรกิจและการปฏิบัติการ