นายสง่า บุญสงเคราะห์

นายสง่า บุญสงเคราะห์

กรรมการ / รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายสมชาย บุญสงเคราะห์

นายสมชาย บุญสงเคราะห์

กรรมการ / กรรมการบริหาร
นางสาวมัณฑนา อัศวเมธา

นางสาวมัณฑนา อัศวเมธา

กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นางสาวศุภรดา โรจน์วัฒนะ

นางสาวศุภรดา โรจน์วัฒนะ

กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน
นางสาวณัฐา บุญสงเคราะห์

นางสาวณัฐา บุญสงเคราะห์

กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานจัดหาและกระจายสินค้า
นางสาวนภสร คชสาร

นางสาวนภสร คชสาร

กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายคลังสินค้าและโลจิสติกส์
นายอชิระ บุญสงเคราะห์

นายอชิระ บุญสงเคราะห์

กรรมการ / กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายจัดหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์
นายชุณห์ โภไคศวรรย์

นายชุณห์ โภไคศวรรย์

กรรมการบริหาร/ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวางแผนองค์กร
นางสาว บุญยวีร์ บุญสงเคราะห์

นางสาว บุญยวีร์ บุญสงเคราะห์

กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์ธุรกิจและการปฏิบัติการ