08 กรกฎาคม 2567
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน (ครั้งที่ 4) สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม
13 พฤษภาคม 2567
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567
อ่านเพิ่มเติม
13 พฤษภาคม 2567
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
13 พฤษภาคม 2567
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
08 พฤษภาคม 2567
แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
อ่านเพิ่มเติม
25 เมษายน 2567
แจ้งต่อวาระกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
อ่านเพิ่มเติม
25 เมษายน 2567
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อ่านเพิ่มเติม
25 มีนาคม 2567
แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และการส่งคำถามล่วงหน้า
อ่านเพิ่มเติม
22 กุมภาพันธ์ 2567
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เรื่องจ่ายปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
อ่านเพิ่มเติม
22 กุมภาพันธ์ 2567
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566
อ่านเพิ่มเติม
22 กุมภาพันธ์ 2567
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
22 กุมภาพันธ์ 2567
งบการเงิน ประจำปี 2566 (ตรวจสอบแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
30 มกราคม 2567
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน (ครั้งที่ 3) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม
17 มกราคม 2567
แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
อ่านเพิ่มเติม
30 พฤศจิกายน 2566
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
อ่านเพิ่มเติม
16 พฤศจิกายน 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566 (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม