บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ โปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งปฏิบัติตามข้อบังคับ กฎระเบียบ และกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ และบุคลากรของบริษัทฯ ไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ จึงจัดให้มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในทุกกิจกรรมทางธุรกิจของทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจใดๆ ที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการตรวจสอบและผ่านการพิจารณาและปฏิบัติตามแนวนโยบายนี้แล้วอย่างรอบคอบ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
แนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน