รองศาสตราจารย์ ดร. วรรณี เตโชโยธิน

รองศาสตราจารย์ ดร. วรรณี เตโชโยธิน

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง
นางสาววาสนา เธียรศิริศักดิ์

นางสาววาสนา เธียรศิริศักดิ์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
นางสาวมัณฑนา อัศวเมธา

นางสาวมัณฑนา อัศวเมธา

กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ