Moshi Moshi ยิ้มด้วยกันปันด้วยใจ โครงการที่มุ่งเน้นสร้างรอยยิ้มให้เพิ่มมากขึ้นในสังคม

25 ธันวาคม 2566

Moshi Moshi ยิ้มด้วยกันปันด้วยใจ โครงการที่มุ่งเน้นสร้างรอยยิ้มให้เพิ่มมากขึ้นในสังคม ได้ส่งมอบของใช้สำหรับการเรียนและในชีวิตประจำวันให้กับนักเรียน โรงเรียนวัดโมลี (นันทวิมล) จังหวัดนนทบุรี, โรงเรียนวัดหนองสาหร่าย จังหวัดกาญจนบุรี, โรงเรียนวัดถ้ำรงค์ (ผ่านผดุง) จังหวัดเพชรบุรี , โรงเรียนวัดดีบอน (กล่อมเอกชัยวิทยา) จังหวัดราชบุรี จากการประสานงานผ่านทางชุมชนอวดดี

โดยคุณศุภรดา โรจน์วัฒนะ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน ได้ร่วมส่งมอบของใช้สำหรับการเรียนและในชีวิตประจำวันให้กับโรงเรียนวัดโมลี (นันทวิมล) จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 25 ธันวาคม 2566 โดยมีคุณนันทกานต์ ทองสมจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโมลี (นันทวิมล) คณะครูและนักเรียนเป็นตัวแทนผู้รับมอบ

Moshi Moshi ยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันและสร้างความสุขให้กับสังคม เพื่อให้ธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมสามารถเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืน