Moshi Moshi ยิ้มด้วยกันปันด้วยใจ บริจาคสิ่งของให้กับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ศูนย์ดวงแข

14 ตุลาคม 2565

Moshi Moshi ยิ้มด้วยกันปันด้วยใจ โครงการที่มุ่งเน้นสร้างรอยยิ้มให้เพิ่มมากขึ้น และแบ่งปันคืนกลับสู่สังคม โดยคุณพลอยนภัส บุญสงเคราะห์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้ร่วมส่งมอบสิ่งของที่จำเป็นทั้งการเรียนและในชีวิตประจำวันให้กับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ศูนย์ดวงแข ในวันที่ 14 ตุลาคม 2565 โดยมีคุณเสาวรัตน์ ประดาห์ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กดวงแข เป็นตัวแทนผู้รับมอบ

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ศูนย์ดวงแข เป็นมูลนิธิที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กรอบด้านทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ผลักดันการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนอย่างสร้างสรรค์ โดยมูลนิธิตั้งอยู่ในชุมชน จึงได้ทำกิจกรรมกับเด็กและในชุมชนอย่างต่อเนื่อง เป็นการพัฒนาเด็กและเยาวชนในทุกๆด้าน

Moshi Moshi ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสร้างรอยยิ้มให้เพิ่มมากขึ้นในสังคม เพื่อให้ธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน