Moshi Moshi ยิ้มด้วยกันปันด้วยใจ บริจาคสิ่งของให้กับชมรมพุทธศาสน์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

15 ธันวาคม 2565

Moshi Moshi ยิ้มด้วยกันปันด้วยใจ โครงการที่มุ่งเน้นสร้างรอยยิ้มให้เพิ่มมากขึ้น และแบ่งปันคืนกลับสู่สังคม โดยคุณพลอยนภัส บุญสงเคราะห์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้ร่วมส่งมอบสิ่งของที่จำเป็นทั้งการเรียนและในชีวิตประจำวันสำหรับเด็กระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมตอนต้น ให้กับชมรมพุทธศาสน์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ในวันที่ 15 ธันวาคม 2565 โดยมีพันเอก ปีติรัตน์ หิรัญรัศมี หัวหน้ากองการปกครอง วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เป็นตัวแทนผู้รับมอบ โดยทางชมรมฯ จะนำสิ่งของดังกล่าวไปร่วมกิจกรรมและส่งมอบให้กับทางโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

โดยทางชมรมพุทธศาสน์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการพี่ใหญ่ ภายใต้ชื่อ “ปันทัศน์ปันสุขให้น้อง ๆ โรงเรียนสอนตาบอดกรุงเทพ” ซึ่งเป็นโครงการที่สนับสนุนให้นักเรียนแพทย์ทหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ได้มีโอกาสทำประโยชน์ให้กับสังคม โดยการพาเด็กที่ด้อยโอกาสไปทัศนศึกษาในสถานที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2565 ในวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565

Moshi Moshi ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสร้างรอยยิ้มให้เพิ่มมากขึ้นในสังคม เพื่อให้ธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน