ดร. วรภัทร โตธนะเกษม

ดร. วรภัทร โตธนะเกษม

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาย สุภัทรกุล

รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาย สุภัทรกุล

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
นางสาววาสนา เธียรศิริศักดิ์

นางสาววาสนา เธียรศิริศักดิ์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
นายสง่า บุญสงเคราะห์

นายสง่า บุญสงเคราะห์

กรรมการ / รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ
นางสาวศุภรดา โรจน์วัฒนะ

นางสาวศุภรดา โรจน์วัฒนะ

กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน / กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน