ประกาศ เรื่อง การจ่ายปันผลระหว่างกาล ปี 2565 สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

14 November 2022

บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ณ สำนักงานเลขที่ 26/18 หมู่ 10 ถ.เอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาล ให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในอัตราหุ้นละ 3.4908 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 837,792,000 บาท และจัดสรรเงินกำไรสุทธิจำนวน 6,731,491.80 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับงวดเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนของบริษัทฯ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 โดยกำหนดจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 9 ธันวาคม 2565

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน