แชร์มุมเด็ด ใน Moshi Moshi ลุ้นรับ IPhone 15 Pro max

01 June 2024

Moshi Moshi จัดกิจกรรม แชร์มุมเด็ด ใน Moshi Moshi ลุ้นรับ IPhone 15 Pro max

ระยะเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม : 1 – 30 มิถุนายน 2567

รางวัล

รางวัลที่ 1 : iPhone 15 Pro max 256gb. สี Natural Titanium จำนวน 2 รางวัล

รางวัลที่ 2 : Gift Voucher มูลค่า 500 บาท จำนวน 10 รางวัล (สามารถใช้ได้ที่ Moshi Moshi ทุกสาขา ยกเว้นสาขาสำเพ็งและ Platinum)

กติกาในการเข้าร่วมกิจกรรม

 1. ซื้อสินค้าภายในร้าน Moshi Moshi อะไรก็ได้ (ไม่กำหนดขั้นต่ำ)
 2. ถ่ายภาพมุมเด็ดในร้าน Moshi Moshi บอกเหตุผลทำไมถึงชอบมุมนี้ ระบุสาขาที่ซื้อ และระบุเลขที่ใบเสร็จ (ดูตัวอย่างตามภาพด้านล่าง) พร้อมติดแฮชแท็ก #แชร์มุมเด็ดในMoshiMoshi โดยนำมาคอมเมนต์ใต้โพสต์กิจกรรมใน Facebook Page : Moshi Moshi
 3. กด Like&Share โพสต์กิจกรรมใน Facebook Page : Moshi Moshi พร้อมเปิดเป็นสาธารณะ

การคัดเลือกผู้โชคดี

 1. ต้องทำตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดครบถ้วนทุกประการ
 2. พิจารณาจากความคิดสร้างสรรค์ ของการเขียนรีวิว และภาพถ่าย
 3. การตัดสินของกรรมการถือเป็นสิทธิ์ขาด

เงื่อนไขการรับรางวัล

 1. ผู้โชคดีจะได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น และมูลค่าเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 2. ผู้โชคดีจะต้องเก็บใบเสร็จตัวจริง (ห้ามหาย ห้ามชำรุด) นำมาแสดงในวันรับรางวัล
 3. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีบน Facebook : Moshi Moshi ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 15.00 น.
 4. หลังจากประกาศรางวัล ผู้โชคดีจะต้องติดต่อเพื่อรายงานตัวผ่านทาง Inbox Facebook Page : Moshi Moshi ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ก่อนเวลา 17.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) เพื่อยืนยันตัวตน หากไม่ทำการยืนยันตัวตนตามช่วงเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์โดยทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงผู้ที่ได้รับรางวัล ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อได้
 5. วันที่รับรางวัลผู้โชคดีจะต้องแสดงเอกสารสำหรับรับรางวัล โดยมีรายละเอียดเอกสารดังนี้
  • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงที่ตรงกับข้อมูลของผู้ที่ได้รับสิทธิ์รับรางวัล พร้อมสำเนา 1 ชุด เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีที่เป็นชาวต่างชาติให้ใช้สำเนาหนังสือเดินทางแทนได้)
  • ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษีตัวจริง ที่ใช้ในการ Comment ใต้โพสต์กิจกรรม โดยเลขที่ในใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษีตัวจริง จะต้องตรงกับใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษีที่นำมาแสดงในวันรับรางวัล
 6. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นๆ ได้ รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นหรือนิติบุคคลได้
 7. สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล iPhone 15 Pro Max จะต้องทำการชำระค่าภาษี ณ ที่จ่าย 5% ตามที่กฎหมายกำหนด และต้องชำระค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับการรับรางวัลทั้งหมดด้วยตนเอง เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมารับรางวัล เป็นต้น
 8. สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล iPhone 15 Pro Max จะต้องเดินทางมารับของรางวัลด้วยตนเอง ที่ บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) 26/18 หมู่ 10 บางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 ภายใน 30 วัน หลังจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี (ยกเว้นวันเสาร์ - อาทิตย์) มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 9. สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล Gift Voucher มูลค่า 500 บาท จะได้รับรางวัลเป็น E-Voucher ผ่านทาง Inbox Facebook Page : Moshi Moshi โดยไม่ต้องเดินทางมารับรางวัลที่บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)
 10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยน คืน ซ่อม เครื่องโทรศัพท์ iPhone ในทุกกรณี
 11. บริษัทฯ ซื้อเครื่องโทรศัพท์ iPhone จากศูนย์บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อการแจกรางวัลสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ โดยตามเงื่อนไขในการซื้อสินค้า ศูนย์บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่กำหนดให้มีการเปิดกล่องโทรศัพท์ iPhone เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย และความพร้อมใช้งานก่อนการชำระเงิน ดังนั้นกล่องโทรศัพท์ iPhone จึงมีรอยการเปิดกล่องแล้ว เพื่อการตรวจสอบตามเงื่อนไขในการซื้อดังกล่าว ผู้โชคดีไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธการรับสินค้าจากกรณีดังกล่าวนี้
 12. การรับประกันเครื่องโทรศัพท์ iPhone เป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกันของบริษัทผู้ผลิตทั้งหมด โดยบริษัทฯ ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับเงื่อนไขการรับประกันของบริษัทผู้ผลิต และท่านรับทราบ และตกลงว่าการรับประกันเครื่องจะมีผลตั้งแต่วันที่บริษัทได้ทำการเปิดกล่องเพื่อตรวจสอบสินค้าตามนโยบายของตัวแทนจำหน่าย และสิ้นสุดระยะเวลารับประกันตามที่บริษัทผู้ผลิตกำหนด
 13. ในวันที่รับของรางวัล บริษัทฯ จะให้ท่านเปิดกล่องโทรศัพท์ iPhone เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้า รวมทั้งความสมบูรณ์และความพร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผู้โชคดีต้องตกลงและยอมรับโทรศัพท์ iPhone เครื่องดังกล่าว บริษัทฯ อาจมีการบันทึกภาพเพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบและรับรางวัลดังกล่าว
 14. ในการรับรางวัล ผู้ร่วมกิจกรรมต้องอนุญาตให้บริษัทฯ บันทึกภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว พิมพ์และหรือแก้ไข เผยแพร่ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ข้อความ และข้อมูลต่างๆ ของผู้โชคดีในกิจกรรม รวมถึงเก็บรวบรวม ใช้เปิดเผย โอน และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการจัดเก็บไว้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของบริษัทฯ และเพื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ทั้งในปัจจุบันและหรืออนาคต โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ และไม่ต้องบอกกล่าวหรือจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่ผู้มีสิทธิ์รับรางวัล
 15. พนักงานของ บริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล
 16. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ทำตามกติกาที่กำหนดครบถ้วนเท่านั้น
 17. คําตัดสินของบริษัท โมชิ โมชิ รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ถือเป็นสิทธิ์ขาด
 18. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควรและเป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด รวมถึงการผิดพลาดในการพิมพ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Facebook Fan page Moshi Moshi : m.me/moshimoshi.jp

Line Official Account : https://lin.ee/LiaK482

ภาพตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษีอย่างย่อ

กรณีใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษีอย่างย่อ ให้ระบุเลขที่เอกสารจำนวน 20 หลัก ตามภาพตัวอย่างในกรอบสีแดง เช่น S2400128000030008002

ภาพตัวอย่างใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป

กรณีใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ ให้ระบุเลขที่เอกสารอ้างอิง จำนวน 20 หลัก ตามภาพตัวอย่างในกรอบสีแดง เช่น S2400120000010008062